มีหลักฐานยืนยันว่าการมีภาวะโภชนาการที่ดีของในนักมวยตู้ไม่จำเป็นต้องมีการเสริมวิตามิน และเกลือแร่ เนื่องจากพบว่าไม่มีผลต่อการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายแต่อย่างใด แต่จะมีผลเสริมสมรรถภาพเฉพาะในกรณีที่ร่างกายขาดสารอาหารเหล่านี้

อย่างไรก็ดีมีนักวิจัยบางกลุ่มเสนอให้มีการเพิ่มวิตามินในนักมวยตู้ที่ใช้แรงงานมากตามความต้องการของสารอาหาร เพื่อช่วยในปฏิกิริยาเคมีในการที่สร้างพลังงานในร่างกาย โดยเพิ่มจากสัดส่วนที่พอเหมาะของความต้องการปกติ เช่น ในคนปกติที่มีความต้องการพลังงาน 2000 กิโลแคลอรี และวิตามินซี 60 มิลลิกรัมต่อวัน เมื่อความต้องการสูงขึ้นเป็น 3000 กิโลแคลอรี ความต้องการวิตามินซีจะเพิ่มเป็น 90 มิลลิกรัมต่อวัน จึงแนะว่าโค้ชว่าให้นักมวยตู้ได้รับการเสริมวิตามินและเกลือแร่ โดยยึดหลักว่า “ถ้าน้อย ๆดียิ่งมากก็ยิ่งดี” โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จ

จริงที่ว่าการได้รับวิตามินและเกลือแร่สูงจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น การได้รับวิตามินซี สูงจะทำให้เกิดการแพ้โดยมีผื่นขึ้นตามตัว การได้รับวิตามินเคสูงจะทำให้เกิดการผิดปกติของระบบประสาทที่ไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจ การได้รับเกลือมากเกินไปทำให้เกิดผิด ปกติในระบบการย่อยอาหาร และดุลเกลือแร่ เป็นต้น

อ่านแล้วจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใหม่หรือว่ากีฬาอะไรนั้นปริมาณสารอาหาร ปริมาณเกลือแร่และวิตามินที่ควรจะได้รับต่อวันนั้นก็เท่ากับปริมาณเกลือแร่และวิตามินที่คนทั่วไปได้รับในประจำวันนั่นเอง เนื่องจากว่าถ้าหากวันไหนใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆมากก็จะต้องไปใช้จำพวกสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งแทน